با دیگران

28
اردیبهشت
شهید ابراهیم ابراهیم‌آبادی فرزند اکبر در دهم فروردین ماه سال1338، در ابراهیم‌آباد، از توابع شهرستان اراک و در خانواده‌ای روستایی و کشاورز زاده دیده به جهان هستی گشود تا لبخندی بر لبان پدر و اشک شوقی…
20 نفر